Základní škola a mateřská škola Ptení


SRPŠ Ptení, z.s.

S T A N O V Y
Spolku rodičů a přátel školy Ptení, z.s.

I. Název, sídlo a cíle činnosti spolku

Článek 1
Název spolku:
Spolek rodičů a přátel školy Ptení, z.s.
Jako zkratky lze používat označení SRPŠ Ptení, z.s.

Sídlo spolku: Ptení 157,798 43 Ptení

Článek 2
Spolek sdružuje zejména rodiče žáků vzdělávaných v Základní škole a mateřské škole Ptení (dále jen „škola“). O členství ve spolku může požádat i jiná osoba bez vazby na žáka vzdělávajícího se ve škole. Členem může být fyzická i právnická osoba za podmínek daných těmito stanovami.

Článek 3
Posláním spolku je zejména:
    • vytvářet podmínky pro podporu vzdělávání a další činnosti školy;
    • poskytovat svým členům informace o skutečnostech souvisejících s činností školy i tohoto spolku;
    • umožnit svým členům účastnit se akcí souvisejících s podporou činnosti školy pořádaných spolkem nebo jinými fyzickými nebo právnickými osobami;

Článek 4
K naplnění svých cílů může spolek spolupracovat s jinými fyzickými a právnickými osobami, jejichž cíle jsou slučitelné s cíli a posláním spolku.

Článek 5
Spolek je právnickou osobou a tvoří své orgány podle těchto stanov.

II. Členství, práva a povinnosti členů

Článek 6
Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká okamžikem přijetí přihlášky výborem spolku.

Článek 7
Členství zaniká:
    a) vystoupením člena ze spolku,
    b) úmrtím,
    c) neplacením členských příspěvků ve stanovené výši po dobu šesti měsíců od konce lhůty, která je stanovena pro zaplacení členských příspěvků,
    d) prokázaným porušením stanov spolku na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
    e) zánikem spolku.

Článek 8
Člen spolku má právo:
    a) volit a být volen do všech orgánů spolku,
    b) účastnit se jednání členské schůze jako její řádný člen,
    c) vyjadřovat se ke všem otázkám činnosti spolku,
    d) být přizván k jednání orgánů spolku, pokud se jedná o jeho osobě,
    e) na využívání kontaktů získaných činností spolku,
    f) podílet se na aktivitách spolku za podmínek stanovených členskou schůzí,
    g) informovat se o činnosti a hospodaření spolku.

Článek 9
Vstupem do spolku vzniká členu povinnost:
    a) dodržovat stanovy spolku,
    b) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši.

Nezaplacením členských příspěvků ve stanovené výši se po uplynutí tří měsíců od konce lhůty stanovené k zaplacení pozastavuje výkon práv člena podle čl. 8 stanov.

Člen spolku je povinen respektovat usnesení přijatá orgány spolku.

III. Orgány spolku

Článek 10
Orgány spolku jsou:
    • členská schůze spolku,
    • výbor spolku,
    • předseda spolku.

Článek 11
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku. Členská schůze spolku je tvořena všemi členy spolku, pokud jim není pozastaven výkon jejich práv podle čl. 9 těchto stanov.
Členská schůze:
    • volí a odvolává výbor spolku,
    • rozhoduje o zániku členství členů spolku v souladu s ustanovením článku 7 stanov,
    • schvaluje rozpočet spolku a projednává výsledky hospodaření spolku,
    • schvaluje změny stanov spolku,
    • rozhoduje o sdružení s jinými právnickými osobami a o členství v jiných právnických osobách,
    • přijímá zásadní stanoviska a doporučení pro jednání zástupců spolku s jinými právnickými a fyzickými osobami,
    • rozhoduje o zrušení, sloučení nebo rozdělení spolku.

Členskou schůzi svolává předseda spolku. Předseda musí svolat členskou schůzi, požádá-li o to alespoň jedna čtvrtina členů spolku.

Článek 12
Každá třída základní školy a mateřské školy má nárok právě na jednoho zástupce ve výboru spolku a zaměstnanci školy na 3 zástupce. Členy výboru spolku volí členská schůze z kandidátů navržených za jednotlivé třídy školy, z kandidátů za mateřskou školu a zaměstnance školy. Je-li za některou třídu školy navržen jen jeden kandidát, stává se členem výboru spolku bez volby. Je-li za některou třídu školy navrženo více kandidátů, je členem výboru zvolen ten kandidát, který získá ve volbách všemi přítomnými členy členské schůze více hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují do dalšího kola voleb kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V dalším kole voleb volí již jen ti členové spolku, kteří zastupují příslušnou třídu školy. O zvolení kandidáta v dalším kole rozhoduje prostá většina hlasů.
Jsou-li za zaměstnance školy navrženi právě tři kandidáti nebo méně než tři kandidáti, stávají se členem výboru spolku bez volby. Je-li za zaměstnance školy navrženo více kandidátů než tři, jsou členem výboru zvoleni ti kandidáti, kteří se součtem hlasů od všech přítomných členů členské schůze umístí na prvních třech místech. V případě rovnosti hlasů postupují do dalšího kola voleb kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. O zvolení kandidáta v dalším kole rozhoduje prostá většina hlasů.

Funkční období členů výboru spolku se stanoví na jeden školní rok. Tentýž člen výboru může být zvolen bez omezení i vícekrát.

Výbor spolku:
    • rozhoduje o způsobech realizace cílů spolku,
    • rozhoduje o majetkových otázkách sdružení včetně podmínek využívání majetku,
    • sestavuje návrh rozpočtu spolku, zpracovává výroční zprávu o hospodaření spolku a předkládá ji členské schůzi spolku,
    • rozhoduje o způsobu čerpání finančních prostředků spolku,
    • stanovuje výši a lhůty k zaplacení členských příspěvků,
    • volí předsedu spolku,
    • rozhoduje o přijetí nových členů spolku na základě jejich žádosti,
    • rozhoduje o zástupcích spolku v právnických osobách, kterých je spolek členem,
    • na požádání člena spolku podává výklad stanov spolku.

Článek 13
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Je představitelem spolku oprávněným vystupovat, jednat a právně jednat jeho jménem.

Předsedu spolku volí výbor spolku, a to z kandidátů navržených kterýmkoli členem spolku. Předsedou spolku je zvolen ten kandidát, který získá ve volbách všemi přítomnými členy výboru spolku více hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují do dalšího kola voleb kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Funkční období předsedy spolku je čtyřleté. Tatáž osoba může být zvolena předsedou spolku bez omezení i vícekrát.
Ředitel školy nemůže být zvolen předsedou spolku.

Předseda spolku zejména:
    • svolává a řídí členskou schůzi spolku,
    • jedná a vystupuje jménem spolku v souladu se stanovisky členské schůze,
    • má podpisové právo ve všech věcech, týkajících se spolku,
    • realizuje rozhodnutí členské schůze.

Článek 14
V době nepřítomnosti předsedy spolku nebo v době, kdy předseda spolku není schopen dlouhodobě vykonávat svojí činnost, zastupuje jej v rozsahu pravomocí stanovených čl. 13 těchto stanov další člen výboru spolku zvolený výborem spolku. Při výkonu těchto pravomocí se prokazuje usnesením výboru spolku.

IV. Zásady hospodaření spolku

Článek 15
    a) Spolek může nabývat majetek. Majetkem je souhrn hmotného, nehmotného a finančního majetku včetně závazků a pohledávek. Spolek hospodaří se svým majetkem a s majetkem, k němuž má právo užívání (např. svěřeným nebo pronajatým majetkem). Spolek neodpovídá za závazky svých členů a členové spolku neodpovídají za závazky spolku.
    b) Zdrojem majetku spolku jsou členské příspěvky, kapitálové výnosy, dary od fyzických a právnických osob a jiné zdroje, zejména vnosy z vlastní činnosti spolku. Majetek slouží k zabezpečení činnosti spolku.

Článek 16
    a) Hospodaření, účetnictví a evidenci majetku spolku vede hospodář spolku volený členskou schůzí. Členská schůze může rozhodnout o vedení účetnictví externě na základě smlouvy uzavřené s fyzickou nebo právnickou osobou.
    b) Členské příspěvky vybírá od členů hospodář spolku nebo jiná osoba pověřená výborem spolku.
    c) Výši a lhůty k zaplacení členských příspěvků stanovuje výbor spolku.
    d) Spolek může založit účet nebo více účtů u peněžních ústavů. Spolek však může také soustřeďovat své finanční prostředky v pokladně.
    e) Každá finanční operace musí být zapsána v peněžním deníku pod samostatnou položkou a doložena příslušnými vnitřními, případně i vnějšími doklady.
    f) Kontrolu hospodaření provádí kontrolní komise zvolená výborem spolku.
    g) Bližší podmínky hospodaření sdružení může stanovit výbor spolku.

Článek 17
    a) V rámci hospodaření spolku je výborem spolku sestavován rozpočet, který schvaluje členská schůze spolku.
    b) Rozpočet zajišťuje:
    • zdroje finančního zabezpečení činnosti spolku,
    • úhradu nákladů činnosti spolku,
    • příspěvky právnickým osobám, jichž je spolek členem,
    • případné další výdaje.
    c) O limitech nákladů na cesty v souvislosti s účastí na akcích, na které členy vyslal výbor spolku nebo předseda spolku, rozhoduje výbor spolku.

Článek 18
    a) Při zániku spolku se provede majetkové a finanční vypořádání. Principem tohoto vypořádání je rovnost práv a povinností členů spolku vůči všem aktivům i pasívům spolku.
    b) Při zániku členství člena spolku podle čl. 7, písm. a)-d) stanov nevzniká členu žádný individuální nárok na finanční a majetkové vypořádání.

V. Demokratické principy v činnosti spolku

Článek 19
    a) Volby orgánů spolku se konají veřejným hlasováním (aklamací) na základě všeobecného a rovného volebního práva;
    b) usnesení přijímá členská schůze i výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů všech členů spolku přítomných zasedání členské schůze nebo výboru spolku, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak;
    c) usnesení členské schůze i výboru spolku lze přijímat také metodou per rollam, tj. vyjádřením názoru členů na dálku, kteří nejsou přítomni zasedání členské schůze nebo výboru spolku, a to buď písemně poštou, nebo elektronickou poštou; výzvu k vyjádření se nepřítomným členům členské schůze nebo výboru spolku rozesílá předseda spolku; pro přijetí usnesení metodou per rollam platí obdobně ustanovení o potřebné většině, jak vyplývají z čl. 19 a 20 stanov s tím, že kvórum pro určení nadpoloviční většiny členů (čl. 19, písm. b) je dáno celkovým počtem členů, jimž byla doručena výzva k vyjádření;
    d) členská schůze i výbor spolku má právo zmocnit jednáním jménem spolku i další své členy;
    e) neplatná a neúčinná jsou taková rozhodnutí a úkony předsedy, výboru spolku a případně dalších členů spolku, která jsou v rozporu se stanovami nebo s usnesením členské schůze nebo výboru spolku.

Článek 20
    a) O sloučení nebo rozdělení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku.
    b) Rozhodnutí členské schůze o zániku spolku je platné, pokud ani tři členové nejsou pro jeho zachování.


ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace