Základní škola a mateřská škola Ptení


Projekt GET UP and GOALS

Projekt GET UP and GOALS

Do výše uvedeného mezinárodního projektu jsme byli zapojeni v letech 2018-2021. Níže najdete krátký popis toho, čemu se projekt věnoval.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pedagogové, kteří získávají odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs) a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky. Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů o SDGs.

Projekt se věnuje sedmi klíčovým oblastem: 

  • tvorba výukových materiálů s tematikou udržitelného rozvoje a SDGs v rozsahu 2-3 učebních jednotek. Cílem je umožnit začleňování těchto témat do různých školních předmětů a vytvořit také mezipředmětové vazby.
  • profesní rozvoj pedagogů formou seminářů pro posílení jejich motivace, získání potřebných dovedností a seznámení se s novými metodikami a výukovými lekcemi. Pedagogy je třeba připravit (obsahově i metodiky) pro kvalitní zahrnutí problematiky SDGs do výuky.
  • budování povědomí o projektových aktivitách i mimo školu – otevřít prostor školy veřejnosti a více informovat o tom, co škola dělá a jak pracuje s tématy SDGs.
  • vytvoření nástroje pro hodnocení aktivit – zatím neexistuje nadnárodní hodnotící systém pro evaluaci efektivity začleňování globálních témat do výuky v oblasti učebních výstupů a změn chování.
  • aktivní zapojení žáků a studentů – týmy studentů vytváří vlastní projekty, které mají vést k aktivnímu občanství a osvětě o SDGs.
  • spolupráce s rodinami a místní komunitou – snaha zapojit je do školních aktivit zvyšuje potenciál pro osvětu v problematice SDGs.
  • zapojení dalších aktérů do projektu – pro efektivní osvětu je potřeba vytvořit síť dalších aktérů jako jsou např. vedení školy a zřizovatel, místní samosprávy, místní soukromé subjekty a sdružení, další školy, univerzity, ministerstva školství aj.

Veškeré informace k tomuto projektu najdete na webových stránkách GET UP AND GOALS!

Galerie

Projekt GET UP and GOALSProjekt GET UP and GOALS
ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace