Základní škola a mateřská škola Ptení


Historie


Něco z historie


Nejstarší ptenská škola stála na návsi východně od kostela, kde dnes stojí dům č. p. 34. První známý správce (ludi rector) Bernard Párer zde působil v roce 1678. Škola měla jednu "učírnu" o rozměrech zhruba 8 x 9 metrů, vytápěnou pecí, na které přespávali učitelští pomocníci.

V roce 1822 se začalo vyučovat ve dvoutřídní škole západně od zámku (dnes dům č. p. 147), kterou dal postavit Náboženský fond z titulu patrona školy a správce velkostatku. V přízemí bydlel rektor a "mladý učitel", v prvním patře byly třídy o celkové ploše 69 a 55 m2 a místnost na pomůcky.

V roce 1837 zavedla správa školy "Knihu cti", do které se dodnes na konci školního roku zapisují nejlepší žáci. Přes obtížné pracovní podmínky dosahovala škola velmi dobrých výsledků. Například v šedesátých letech devatenáctého století se počet žáků ve dvou třídách pohyboval kolem 250, přesto c. k. místodržitelství spolu se zemskou školní radou vyhodnotili ptenského nadučitele Vincence Surmu jako "nejvýtečnějšího, vzorného učitele českého školního okresu".

Od roku 1886 otvírá místní školní rada ve Ptení ještě třetí třídu v pronajaté místnosti v zámku.

Na místě bývalého Hejbalova gruntu byla postavena nová škola, jejíž slavnostní otevření se konalo 24. září 1904. Měla pět učeben, kabinet, byt pro správce školy a dva pokoje pro svobodné učitele. Byla pořízena na úvěr rozpočítaný na splátky po dobu třiceti dvou let.

Po druhé světové válce získal první MNV, především zásluhou učitele Jana Smutného, souhlas ke zřízení újezdní měšťanské školy pro obvod Holubice, Ptenský Dvorek, Stínava, Vícov a Zdětín se sídlem ve Ptení. Souhlas byl vydán podmínkou, že obce školního újezdu se postarají o stavbu nové školy a bytů pro učitele. Po dobu výstavby nové školy se zatím učilo v přísálí sokolovny, v sále Slámova hostince,dva ročníky docházely do uvolněných tříd obecné školy.

V budově nynější základní školy se začalo vyučovat 1. září 1949. Kromě vzdělávání vznikají nové tradice. Od roku 1954 navazuje na dřívější ochotnické soubory soustavně a pravidelně pracující školní divadlo, od roku 1993 pod označením PĎĎ. Od roku 1973 se velmi úspěšně rozvíjí činnost zájmových kroužků a později sportovního oddílu orientačního běhu, jehož vedení je převážně učitelské. Od 1. ledna 1992 získává škola právní subjektivitu jako rozpočtová a později jako příspěvková organizace. Od 1. ledna 2004 se stává součástí této organizace i mateřská škola, od 1. ledna 2006 se mění název na Základní škola a mateřská škola Ptení. V posledních letech prodělala budova kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, zateplení a novou fasádu. Díky projektu EU peníze do škol se podařilo zásadně zmodernizovat technické vybavení školy včetně interaktivních tabulí, projektory a novou učebnou výpočetní techniky. V nejbližší době by mělo být vybudováno nové školní hřiště na pozemku za školou.

Podle: Frgal Jaroslav, 850 let Ptení, MNV Ptení, 1982 a současných zdrojů

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace