Základní škola a mateřská škola Ptení


Informace zveřejňované o povinném subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dle § 5 odst. 1), 2) a 4) a § 5 odst. 3)

1. Název

Základní škola a mateřská škola Ptení

2. Způsob založení

Základní škola a mateřská škola Ptení  je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Obec Ptení se sídlem Ptení 36.

Základní škola a mateřská škola Ptení je právním subjektem spojujícím školu mateřskou a základní. Mateřská škola má 3 třídy a základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky.

Součásti právního subjektu

Mateřská škola

Základní škola

Školní družina

Školní jídelna

IZO ředitelství:                                           600120562

IZO mateřská škola:                                   107610612 
IZO základní škola:                                    102591563 

IZO školní družina:                                     118900137

IZO školní jídelna + výdejna pro MŠ:        103219234

3. Organizační struktura

Statutární orgán – ředitelka školy

Zástupce statutárního orgánu:

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Výchovná poradkyně

Pedagogičtí pracovníci

Ekonomka, hospodářka

Vedoucí školní jídelny

Kuchařky

Provozní pracovníci

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Ptení 157, 798 43

Sídlo MŠ: Ptení 31

4.2 Úřední hodiny:

PO-PÁ 8-14 hodin, o hlavních prázdninách jen pondělky

4.3 Telefonní čísla:

sborovna: 724378941

ředitelka: 773656224

4.4 Adresa internetové stránky:

https://zsmspteni.cz/

4.5 Adresa e- podatelny:

skola@zsmspteni.cz

4.6 ID datové schránky:

kbtfrqq 

5. Případné platby lze poukázat 

bankovní spojení: 260192862 /0300 , ČSOB Prostějov  

6. IČ

47922583 

7. DIČ

CZ 47922583

8. Dokumenty

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Organizační řád školy

Zřizovací listina

Zařazení do sítě škol

Školní řád

ŠVP MŠ

ŠVP ZŠ

ŠVP ŠD

8.2 ROZPOČET

Činnost organizace je financována z těchto zdrojů:

Zřizovatel - Obec Ptení
Olomoucký kraj + MŠMT
Výnosy vlastní v hlavní činnosti (HČ)
Výnosy vlastní v doplňkové činnosti (DČ) – pronájmy, DČ ve školní jídelně

 9. Žádosti o informace

Základní škola a mateřská škola Ptení, Ptení 157, 798 43 Ptení

tel: 773656224
e-mail: skola@zsmspteni.cz 

Dotazy podle zákona č. 160/1999 Sb.

- https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů je kancelář ředitelky školy
e-mail: skola@zsmspteni.cz 

datová schránka ID: kbtfrqq  

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace. 

12. Popisy postupů

popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky) https://portal.gov.cz/

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 110/2000 Sb., o  zpracování osobních údajů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

13.2 Nejdůležitější vnitřní předpisy:

Školní řád

Organizační řád

Pravidla pro hodnocení

Směrnice

14. Úhrady za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií

                (1) Za pořízení kopie formátu A4

a) Jednostranná 2,- Kč,

b) oboustranná 3,- Kč.

                (2) Za pořízení kopie formátu A3

a) Jednostranná 3,- Kč,

b) oboustranná 4,- Kč

15. Licenční smlouvy

Nejsou

16. Výroční zprávy

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Viz : dokumenty, výroční zprávy

17. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Ondřej Najbr

IČ: 713 00 660

TELEFON

+420 739 394 348

E-MAIL

ondrej.najbr@gmail.com

 

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace